search
Contact Center
02-029-9999
The Excel Bearing

แนวคิด

The Excel Bearing

รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ
BTS แบริ่ง
เนื้อที่โครงการ
0-2-0 ไร่
จำนวนตึก
1 อาคาร
จำนวนชั้น
8 ชั้น
จำนวนห้อง
60 ยูนิต (ร้านค้า 0 ยูนิต )
Parking
47%

สิ่งอำนวยความสะดวก

รายละเอียด

Swimming Pool

Fitness

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
BTS แบริ่ง

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

คำนวณ
คำนวณ
หมายเหตุ:
  • ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น
  • กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้