search
Contact Center
02-029-9999

ข่าวสาร

ALL แข็งแกร่ง โชว์ชำระหุ้นกู้ตามนัดเต็มจำนวน 267.5 ล้าน

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 267.5 ล้านบาท โดย ALL ได้ดำเนินการชำระด้วยเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในเดือนพฤษภาคม เป็นหุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

  แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ เกิดขึ้นขณะนี้ เป็นการระบาดระลอกที่ 3 แล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้วางแผนขยายโครงการแนวราบเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

26/04/2564