search
Contact Center
02-029-9999

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

คำนวณ
คำนวณ

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการขอสินเชื่อให้ โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ โดยเช็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับเอกสารทุกใบ ดังนี้
เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับผู้มีรายได้ประจำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้ 1 1
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี) 1 1
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 1
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส 1 1
บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส) 1 1
ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) หรือสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 1 1
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนต้นฉบับ 1 1
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 1
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ และรูปถ่ายกิจการ 1
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 1
สำเนาสัญญาซื้อขาย 1 1
ข้อแนะนำที่ผู้ขอสินเชื่อควรทราบ
  1. หากผู้กู้ยื่นกู้ซื้อบ้านอื่นอยู่ (กู้เองหรือกู้ร่วมกับผู้อื่น) ธนาคารจะนำค่างวดดังกล่าวมาหักจากรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่พอ การกู้อาจมีปัญหาหรือกู้ได้น้อยลง
  2. ผู้กู้ไม่ควรมีหนี้ค้างชำระ เช่น หนี้ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือค้ำประกันหนี้
  3. ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน
  4. หากจดทะเบียนสมรส ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่อธนาคารด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น แยกกันอยู่ หรือหาตัวไม่เจอ เว้นแต่หย่าขาดกันแล้ว โดยแสดงทะเบียนหย่า
  5. ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน (บัญชีออมทรัพย์) หรือหลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีพอสมควรเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้
  6. ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะให้ข้อมูลการผ่อนดาวน์ มาประกอบการพิจารณากู้ด้วย